Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ตรวจติดตามเรื่อง “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน” จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายจิรายุ นันท์ธราธร  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8  พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายกมล หมั่นธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เดินทางมาจังหวัดระยอง เพื่อติดตาม เรื่อง “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง, นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และนายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รก.จัดหางานจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมและรายงานสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านแรงงานประมง ผลการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาแรงงาน การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง   และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก จังหวัดระยอง ณ แพป้าอ้อ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

TOP