Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับและร่วมเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับและร่วม      นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   จังหวัดระยอง ประจำปี 2564 (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 3) ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

TOP