Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน สาขาใหม่ในพื้นที่มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน สาขาใหม่ในพื้นที่มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน และเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อสร้างความ     พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และพี่น้องในชุมชน/พื้นที่ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ช่วยรณณรงค์เรื่อง ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และสนับสนุนการดำเนินการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

TOP