Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

            วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน ตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างมีหลักวิชาการ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จะได้จัดส่งบันทึกรับรองมติการประชุม ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง ต่อไป

TOP