Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สรจ.ระยอง ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567

pll_content_description

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล นาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ให้ประชาชนได้รับการบริการ จากส่วนราชการและภาคเอกชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดระยองร่วมออกหน่วยให้บริการฯ 

ในส่วนของกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมนำภารกิจไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน

TOP