Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดระยอง (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดระยอง (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดระยอง (พ.ศ.2563-2565)  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนา รวมถึงแผนงาน/ โครงการ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

TOP