Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนภัทร จิตเที่ยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 จำนวน 10 โครงการ ในพื้นที่ ต.บ้านนา ต. ปากน้ำประแส และ ต.กระแสบน อ.แกลง จำนวน 7 โครงการ และในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จำนวน 3 โครงการ ซึ่งแรงงานจังหวัดระยอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ตามคำสั่งจังหวัดฯ ในคณะกรรมการชุดที่ 1 รับผิดชอบตรวจติดตามและประเมินผลฯ ทั้งหมด จำนวน 55 โครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองมากที่สุด

TOP