Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจติดตามฯ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรค COVID-19 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายภูมา ธรรมกุล)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามและเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการฝ่ายกลั่นกรองและพิจารณาการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว ของจังหวัดระยอง และผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดระยอง

 

TOP