Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค และระดับประเทศ

pll_content_description

แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค และระดับประเทศ
1. อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค จำนวน 9 คน
    – ภาคกลาง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
       1) นายธนพัต ธนัตเจริญ
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสมุทรปราการ
       2) นายสิวกรณ์ สุวรรณวนิช
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนนทบุรี
       3) นายประเสริฐ เปี่ยมนุ่ม
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดจันทบุรี
    – ภาคเหนือ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
       1) นางวิจิตร์ อินทร์จันทร์
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์
       2) นายสมฤทธิ์ ทองขาว
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดน่าน
    – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
       1) นายปุ่น มุละสิวะ
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดยโสธร
       2) นางสาวสมศรี ด้วงหว้า
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ
    – ภาคใต้ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
       1) นางสาวกูมารียำ หลงกูนัน
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสตูล
       2) นางปิยพร ขำสร
       อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดระนอง
2. อาสาสมัครดีเด่นที่จะเป็นผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 คน
    1) นางสาวกูมารียำ หลงกูนัน อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสตูล
    2) นางวิจิตร์ อินทร์จันทร์ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์
3. อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 คน นางสาวกูมารียำ หลงกูนัน อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสตูล
 
TOP