Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 

pll_content_description

 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565
(TIP Report) โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม    การค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม

 

TOP