Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม “เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล”

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม “เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล” ณ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) ห้องประชุม 2 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ภาคเช้า : เป็นการนำเสนอการวิจัยสำรวจทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ และความพร้อมของกลุ่มประชากรในระดับสากล โดย นายโคจิ มิยาโมโตะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ด้าน Global Practice จากธนาคารโลก (World Bank) และการบรรยายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง และการเสวนาการเตรียมทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ และความพร้อมของคนระยองในทศวรรษใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ภาคการศึกษา อุตสาหกรรม แรงงาน สถานประกอบการ จำนวน 150 คน ณ ห้องสุวรรณมาลี โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาคบ่าย : เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน  (Work Shop) แนวทางการเสริมสร้างอบรมทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ (ช่วงอายุ 15 – 64 ปี)  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการทำงานจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการสำรวจการประเมินทักษะการดำรงชีวิตของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน เพื่อกำหนดนโยบายวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนา และการยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความสามารถและความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อบจ. ระยอง โดยมี นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานการพูดคุยแลกเปลี่ยน

TOP