Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนสถาบันพระมหาชนกของศูนย์พระชนก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

pll_content_description

วันจันทรที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนสถาบันพระมหาชนกของศูนย์พระชนก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ณ อาคารปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติ     ให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในงาน

TOP