Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

pll_content_description

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง
ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หลักสูตร       การฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ (18 ชั่วโมง) และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณและกระทรวงแรงงาน ในการศึกษาดูงานและติดตามผล การดำเนินงานในภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และระยอง ณ โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

TOP