Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและจัดประชุมสัญจรอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง พื้นที่อำเภอปลวกแดง

pll_content_description

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและจัดประชุมสัญจรเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ณ ห้องประชุม       องค์กรบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานสามารถปฏิบัติภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ อสร.

 

TOP