Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเยียนและติดตามงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเยียนและติดตามงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยประชุมร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน ในการนี้ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ อสร. ณ ห้องประชุม อสม. สำนักงานสาธารณสุข อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

TOP