Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าพบสถานประกอบการร่วมกับคณะวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกับคณะวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เข้าพบผู้บริหารบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี ครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสัมภาษณ์ประเด็น Future of work ตามโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงาน อุปทานแรงงาน และกลไกการจับคู่คนให้ตรงกับงาน เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลอุปสงค์ อุปทาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำแบบมีคุณค่า (Decent Work) เพื่อรองรับงานในอนาคตและงานสีเขียว โดยมี นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตการณ์ และได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการด้านแรงงาน ณ สวนสุภัทราแลนด์ ซึ่งบริหารงานในรูปแบบสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นลำดับต่อไป

TOP