Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ  Zoom Meeting  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับ    ของกระทรวงแรงงานมีความเข้าใจ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำไปสู่ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP