Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอปลวกแดง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

วันพฤหัสบดที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง นางสาวศิริพร บุตรจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายวุฒิชัย บุญถนอม นักวิชาการแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอปลวกแดง ให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

 

 

TOP