Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE (BEST PRACTICE) ของบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

pll_content_description

         วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าคณะ พร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี ประกอบด้วย

            1) นางวิลาวัลย์  เอี่ยมสะอาด      รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  (แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง)  และเจ้าหน้าที่

            2) สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ     ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่

           3) นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว    แรงงานจังหวัดระยอง    และเจ้าหน้าที่

           4) นายราชัน แก้วจรูญ                 ปลัดอำเภอปลวกแดง (แทนนายอำเภอปลวกแดง)

           5) นางสาววิสุทธินี จันทโรกร     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม และเจ้าหน้าที่

จำนวนประมาณ 30 คน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายผลการขับเคลื่อนและความสำเร็จในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในปี 2566 ของบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายชาติชาย พรหมโชติ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คนที่ 1 ของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ ชมรมฯ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง เพื่อให้จังหวัดระยองขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อม ๆ กัน

TOP