Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อรับทราบการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหารือ เพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในการตรวจของสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

TOP