Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงาน ในภารกิจของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง อาทิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหางาน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๒ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชม หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๒ ก่อนเดินทางกลับ

TOP