Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัด และแสดงเจตนำนงร่วมจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง พร้อมด้วย น.ส. สุพิชญนันทน์ อินทรจักร์ ให้การต้อนรับ นายยุทธพงษ์ ซาชา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) เลขที่ 64/6 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งมีลูกจ้างในความดูแล จำนวน 263 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จากการดำเนินกิจกรรม CSR สนับสนุนการจำหน่ายบัตรกาชาดกระทรวงแรงงาน และแสดงเจตจำนงร่วมจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โดยสำนักงานแรงงาน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมแนะนำขั้นตอนการจัดตั้ง  ชมรมฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

TOP