Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

แรงงานจังหวัดร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

 

TOP