Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรก่ออิฐฉาบปูน

24 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567

23 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงานสำนักงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนปฏิบัติงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มีนาคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปีงบประมาณ 2566 (รายไตรมาส)

20 เมษายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (รายเดือน)

8 เมษายน 2566
TOP