Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

ITA สรจ.ระยอง

O13 : คู่มือการปฎิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : สถิติการให้บริการรอบ 6 เดือนแรก ปี 2564

O16 : ความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2563

017 : E-Service

021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

TOP